Lietošanas noteikumi

Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka, kā varat izmantot šo tīmekļa vietni. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem vai daļai šo noteikumu un nosacījumu, Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni.

Atļauja izmantot tīmekļa vietni

Ja nav noteikts citādi, Wellton un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības tīmekļa vietnē un tīmekļa vietnē esošie materiāli. Saskaņā ar zemāk doto licenci, visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas.

Jūs drīkstat skatīt, lejupielādēt vienīgi kešdarbes nolūkā un izdrukāt lapas no tīmekļa vietnes Jūs personīgai lietošanai atbilstoši turpmāk un citur šajos noteikumos un nosacījumos minētajiem ierobežojumiem.

Jūs nedrīkstat:

 • pārpublicēt materiālu no šīs tīmekļa vietnes (ieskaitot pārpublicēšanu citā tīmekļa vietnē);
 • pārdot, iznomāt materiālu no šīs tīmekļa vietnes vai izsniegt par to apakšlicenci;
 • demonstrēt publiski jebkuru materiālu no tīmekļa vietnes;
 • reproducēt, atdarināt, kopēt vai citādi izmantot materiālu no šīs tīmekļa vietnes komercnolūkā

Pieļaujamais lietojums

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni veidā, kas rada vai var radīt bojājumus tīmekļa vietnei vai vājināt pieeju vai piekļuvi tai; vai jebkurā veidā, kas ir pretlikumīgs, nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējumu izraisošs; vai veidā, kas saistīts ar jebkuru pretlikumīgu, nelikumīgu, krāpniecisku vai kaitējumu izraisošu mērķi vai darbību.

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, lai kopētu, uzglabātu, izvietotu, pārraidītu, nosūtītu, izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkuru materiālu, kas sastāv no spiegprogrammatūras, datorvīrusa, Trojas zirgu, tārpu, taustiņsitiena reģistrētāju, „rootkit” vai citas kaitīgas datorprogrammas (vai saistīts ar minētajiem).

Jūs nedrīkstat veikt nekādas sistemātiskas vai automātiskas datu ieguves darbības (ieskaitot, bez ierobežojumiem, rasmošanu, datizraci, datu ieguvi un datu „ražas novākšanu”) šajā tīmekļa vietnē vai saistībā ar to bez Wellton rakstiskas piekrišanas.

Ierobežota piekļuve

Wellton rezervē tiesības ierobežot piekļuvi [citām] šīs tīmekļa vietnes sadaļām vai patiešām visai tīmekļa vietai saskaņā ar Wellton ieskatiem.

Ja Wellton piešķir Jūs ar lietotāja identifikācijas datiem un paroli, ļaujot Jums piekļūt šīs tīmekļa vietnes aizliegtajām sadaļām vai citam saturam vai pakalpojumiem, Jums jānodrošina, ka lietotāja identifikācijas dati un parole tiek glabāti konfidenciāli.

Wellton drīkst padarīt nederīgus Jūsu lietotāja identifikācijas datus un paroli atbilstoši Wellton ieskatiem, par to nebrīdinot un nesniedzot paskaidrojumus.

Lietotāja saturs

Šajos noteikumos un nosacījumos „Jūsu lietotāja saturs” nozīmē materiālus (ieskaitot, bez ierobežojumiem, tekstu, attēlus, audio materiālus, videomateriālus un audiovizuālos materiālus), ko Jūs iesniedzat šajā tīmekļa vietnē jebkādam nolūkam.

Jūs piešķirat Wellton atļauju, kas ir spēkā visā pasaulē, ir neatsaucama, neekskluzīva, uz kuru neattiecas autora honorārs, lietot, reproducēt, adaptēt, publicēt, tulkot un izplatīt Jūsu lietotāja saturu jebkurā esošajā vai nākotnes medijā. Jūs arī piešķirat Wellton tiesības piešķirt minētās tiesības un tiesības ierosināt lietu par minēto tiesību pārkāpšanu.

Jūsu lietotāja saturs nedrīkst būt pretlikumīgs vai nelikumīgs, tas nedrīkst pārkāpt nevienas trešās personas juridiskās tiesības un tas nedrīkst kļūt par iemeslu procesa uzsākšanai pret Jums vai Wellton, vai kādu trešo personu (katrā gadījumā saskaņā ar piemērojamo likumdošanu).

Jūs nedrīkstat iesniegt tīmekļa vietnē lietotāja saturu, kas ir vai jebkad bijis jebkuras draudošas vai esošas lietvedības vai citas līdzīgas pretenzijas priekšmets.

Wellton rezervē tiesības rediģēt vai izņemt jebkuru materiālu, kas iesniegts šajā tīmekļa vietnē vai uzglabāts Wellton serveros, vai izvietots, vai publicēts šajā tīmekļa vietnē.

Nekādas garantijas

Šī tīmekļa vietne nodrošināta „kā ir” – bez jebkādiem apliecinājumiem vai garantijām, tiešiem vai netiešiem. Wellton nepauž nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tīmekļa vietni vai šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un materiāliem.

Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgumu, Wellton negarantē, ka:

 • šī tīmekļa vietne būs nepārtraukti pieejama vai pieejama vispār; vai
 • informācija šajā tīmekļa vietnē ir pilnīga, patiesa, precīza vai nemaldinoša.

Nekas šajā tīmekļa vietnē nav vai nav domāts kā padoms.

Saistību ierobežojumi

Wellton nebūs atbildīgs Jums (vai saskaņā ar sazināšanās tiesībām, vai deliktu tiesībām, vai kā citādi) par šīs tīmekļa vietnes saturu vai tās izmantošanu, vai kā citādi saistībā ar to:

 • par jebkuru netiešu, speciālu vai izrietošu zaudējumu;
 • par jebkuriem komercdarbības zaudējumiem, ieņēmumu, ienākumu, peļņas vai paredzēto ietaupījumu zaudējumiem, līgumu vai partnerattiecību zaudējumu, reputācijas vai firmas prestiža zaudējumu, vai informācijas vai datu zaudējumu vai bojāšanu.

Šie saistību ierobežojumi piemērojami vienīgi, ja Wellton speciāli norādīts potenciālais zaudējums.

Izņēmumi

Nekas šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā neizslēgs vai neierobežos jebkuru garantiju, kas paredzēta ar likumu, tā, ka tā būtu pretlikumīgi izslēgta vai ierobežota; un nekas šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā neizslēgs vai neierobežos Wellton saistības attiecībā uz zemāk norādīto:

 • Wellton Hotel Group nolaidības rezultātā izraisīta nāve vai radīti ievainojumi;
 • no Wellton puses veikta krāpšana vai krāpnieciski sagrozījumi; vai
 • jautājums, ko Wellton Hotel Group būtu nelikumīgi vai pretlikumīgi izslēgt vai ierobežot, vai mēģināt vai liecināt par tā izslēgšanu vai ierobežošanu attiecībā uz savām saistībām.

Pamatotība

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā norādītie izņēmumi un ierobežojumi ir pamatoti.

Ja tos neuzskatāt par pamatotiem, Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni.

Citas personas

Neierobežojot iepriekšminēto, Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē minēto saistību atruna attiecībā uz garantiju ierobežojumiem un saistībām aizsargās Wellton amatpersonas, darbiniekus, aģentus, filiāles, pārņēmējus, juridiskos mantiniekus un apakšuzņēmējus, kā arī Wellton.

Ar likumu nepiemērojami noteikumi

Ja kāds no šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā iekļautajiem noteikumiem nav piemērojams ar spēkā esošu likumu vai noteikts kā nepiemērojams, tas neietekmēs citu šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā iekļauto noteikumu piemērošanu.

Nodrošinājums

Jūs ar šo nodrošināt Wellton un apņematies nodrošināt Wellton pret jebkuriem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām, saistībām un izdevumiem (ieskaitot, bez ierobežojumiem, tiesu izdevumus un jebkuras summas, kas Wellton būtu jāmaksā trešajai personai saistībā ar prasību vai strīdu atbilstoši Wellton juridisko konsultantu ieteikumiem), kas radušies vai ko Wellton cietis, jo Jūs esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem, vai tie izriet no prasības, ka Jūs esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem.

Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana

Neierobežojot iepriekšminēto par Wellton citām tiesībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ja Jūs jebkādi pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus, Wellton drīkst rīkoties, kā uzskata par atbilstošu pārkāpuma gadījumā, tai skaitā uz laiku liedzot Jums piekļuvi tīmekļa vietnei, bloķējot Jūsu IP adresi izmantojošos datorus, lai tie nespētu piekļūt tīmekļa vietnei, sazinoties ar Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, pieprasot, ka viņš bloķētu Jums piekļuvi tīmekļa vietnei un/vai ierosinot tiesas procesu pret Jums.

Izmaiņas

Wellton drīkst laiku pa laikam pārstrādāt šos noteikumus un nosacījumus. Pārstrādātie noteikumi un nosacījumi tiks attiecināti uz šīs tīmekļa vietnes lietošanu kopš datuma, kad pārstrādātie noteikumi un nosacījumi tiek publicēti šajā tīmekļa vietnē. Lūdzam regulāri pārbaudīt šo lapu, lai nodrošinātu, ka esat iepazinies ar noteikumu un nosacījumu spēkā esošo versiju.

Tiesību pēctecība

Wellton drīkst nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar Wellton tiesībām un/vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, nebrīdinot Jūs vai nesaņemot Jūsu piekrišanu.

Jūs nedrīkstat nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar Jūsu tiesībām un/vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nodalāmība

Ja tiesa vai cita kompetenta institūcija nosaka, ka kāds no šiem noteikumiem vai nosacījumiem ir pretlikumīgs un/vai ar likumu nepiemērojams, pārējie noteikumi saglabā spēku. Ja kāds pretlikumīgs un/vai ar likumu nepiemērojams noteikums kļūst likumīgs vai ar likumu piemērojams, ja daļa no tā tiek dzēsta, tad minētā daļa tiks uzskatīta par dzēšamu, un pārējā noteikuma daļa saglabās spēku.

Vienošanās kopumā

Šie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos kopumā, kas noslēgta starp Jums un Wellton attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, un tie aizstāj visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni.

Likumdošana un jurisdikcija

Šie noteikumi un nosacījumi sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakļauti tiem. Jebkuri strīdi saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem tiks izskatīti vienīgi tiesās.

Uzņēmuma juridiskais nosaukums ir SIA Mogotel. SIA Mogotel reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40103376919.

Spēkā kopš 2013.gada 01.maija